Søren Jaabæk og «Selskabet Bonde­vennerne»

 

Søren Pedersen Jaabæk (181494) ble født i Holum (nå Mandal), og var et barn av opplys­nings­tiden. Han ble lærer og kirkesanger. Jaabæk satt på Stortinget fra 184591; den lengste perioden noen noengang har hatt. (Deler av denne perioden møttes Stortinget kun hvert tredje år.)

 

I 1859 ble Reformforeningen, en «demokratisk-politisk klub», dannet bare for stortings­representanter. Målet var å stifte et landsomfattende parti. Her var Jaabæk en av de ivrige. Kamp­sakene var de gamle kravene fra bondeopposisjonen: mindre makt til embets­men­nene, jury, liber­alisering av bynæringene, bedre skolevesen og ikke minst offentlig sparing. Reform­foreningen ble sprengt på spørsmålet om årlige storting. Jaabæk og tilheng­erne hans syntes det ble for dyrt, og nektet.[1]

 

På slutten av 1860‑tallet opplevde man i Norge igjen en økonomisk krise, som først og fremst var en jord­brukskrise, og Selskabet Bonde­vennerne, stiftet av Søren Jaabæk, ble den neste store politiske bevegelsen nedenfra som virket som et masseparti med lokallag utover landet og en sentral ledelse. Den første bondevennforeningen ble stiftet i Mandal i 1865. Bondevennerne stod for en kommunalistisk eller lokalistisk tendens, med vekt på desen­tralisering og lokalt selv­styre. Bøn­dene var nå i større grad blitt en del av pengehus­hold­ningen. Sam­tidig gjorde de seg sterkere gjeldende i det politiske liv, særlig i lokal­sam­fun­net. Bondkom­munal­ismen hadde sterke inn­slag av anti­kapitalisme, og bar preg av skepsis til unødvendige mel­lommenn, byrå­krati og fjern­styring. Men bøndenes politiske idéer var en blanding av sosial radikalisme, sparsomhet og konser­vative holdninger til religion, kultur og teknologi. Den gryende indust­rialiseringen ble derfor oppfattet som en fare. Det var en ut­bredt frykt for at den frie bonden skulle bli prole­tarisert.

 

«I bonde­kommunalismen låg ei verneholdning mot stor­samfunnet og mot sterke impulsar utanfrå som ville skiple det gamle lokalsamfunns­systemet og endre livet der. Ein ville ha større sjølv­råderett for primær­kommunane, nedset­ting av skattane, front mot meir penge­bruk og kjøp av 'over­flødige' varer utanfrå, og mot frem­­mend på­verk­nad i form av embets­manns­dominerte land­bruks­skolar og preste‑ og skole­direktør­­dominert allmuge­skole, og ein protes­terte mot høg­are penge­skattar i staden for natural­­­­­utreidsler til vegar, skole og fattig­stell.»[2]

 

Sammenlignet med thranitterbevegelsen var Bondevennbevegelsen et nytt organisatorisk steg fremover. Bondevennene var knyttet sammen i et nett av lokallag, med «over­bestyr­else» i Man­dal, medlemsavis, foreninger på fogderi- og amtsnivå i mange amt, og en landsmøte­institusjon som høyeste organ. Ett landsmøte ble holdt på Hamar i 1868.[3] Mot Bondevenn­foreningene ble det startet motforeninger, nøytrale foreninger, upolitiske sogne­selskap eller forskjellige parallelle lag. Bak disse sto storbønder og embetsmenn. Det finnes ikke bevis, men muligens var denne virksomheten organisert sentralt.[4]

 

Bondevennene startet spare­banker og forbruks­forenin­ger/handelslag som motvekt mot alle landhand­lerne.[5] Det ble også opprettet ulike kooperasjoner (bl.a. meierier) og ­trygde­lag. Sam­virkebevegelsen var et vesentlig innslag i bondevennpolitikken. Det vokste også frem lese­selskap og avholdslag. Thranittene hadde også prøvd på mange slike tiltak forskjellen var at bonde­vennbevegelsen fikk igang varige organisasjonstiltak.[6]

 

De bondevenn­lige forbruksforeningene viser et sammensatt bilde. Tanker og motiv om selv­styre og anti­kapi­talisme var blandet sammen med mer eller mindre klart uttalte egen­interesser. Her gikk sam­arbeid og konkurranse, altruisme og egoisme hånd i hånd. Med­lem­­mene skulle skaffes livs­fornødenheter så billig som mulig, og et eventuelt over­skudd skulle fordeles mellom med­lemmene.[7] Utbyttet kunne fordeles på to måter, enten som rente til andelseierne eller som utbytte varerabatt til konsumentene. Disse måtene kunne kom­bineres. Forbruks­foreningene var organiserte som andelslag etter prinsippet «én mann, én stemme». Hvis en forbruksforening ikke solgte varer til andre enn de som var medlemmer, holdt de handelen for seg selv og rent for­melt ville det si at de byttet varer seg imellom. Byt­te var ikke handel, juridisk sett. Idealistene så det slik at hvis alle ble medlem­mer av en for­bruksforening så ville handel i tradisjonell mening fasktisk bli avskaffet. Det å bytte varer uten fortjeneste sto høyt i kurs hos disse idealistene. Det virkelige livet artet seg noe anner­ledes. Forbruksforeningene fikk få medlemmer.

 

Bondevennene var et organisert politisk fellesskap, og de hadde åpne og debatterende folk­møter. Det var viktig å få satt ned renten. Embetsmenn burde ikke velges til Stor­tinget. Mye ville bedre seg bare man fikk valgt flere bønder til Stortinget. De ville ha utvidel­se av stem­me­ret­ten slik at «Bestil­lings­mænd[8] og enhver anden myn­dig Mand i selvstændig Stilling bliv­er Stemme­berettiget, naar han ilignes umid­del­bar Skat»[9]. Bondevenn­bevegel­sen var den første egentlige velgerorganisasjonen i Norge så nært et politisk parti vi kan kom­me.

 

Bonde­vennene fantes over hele landet. Bare til Finnmark kom de aldri.[10] Det var over 300 bonde­venn­foreninger med til sammen rundt 30 000 medlemmer. Det tilsvarer mellom 2025 prosent av alle gårdbrukere i landet, eller like mange som brukte å møte frem ved stortings­valgene. Det var foreninger i 60 prosent av landkommunene.[11] Det fantes 250 prestegjeld av 431 med ett eller flere bondevenn­lag.[12] Hoved­­tyngden av med­lem­mene var mellom­store og litt mindre gård­brukere (tall fra 1870 viser 8590 prosent.[13]) som eide brukene sine selv, eller bygslet jord.[14] De hadde derfor valgrett. Mange lærere var også med.

 

«Heilt frå starten var tanken framme om ei brei klassesamling av dei under­privilegerte, 'det arbeid­ende Folk' mot dei privilegerte som hadde makta. 'De Forrettede herske altid der, hvor de Arbej­­dende og Frembringende have en underordnet Indflydelse. Sagen er den: Frem­stødende bør virke nedenfra og opad.' Dette stod i Folketidende i 1865. Året etter skreiv Jaabæk: 'Til den norske Bonde, kjække Sjømand og Arbeider henvender jeg mig især. Vor Sag er fælles.'»[15]

 

Jaabæk ga ut bladet Folketidende 14-daglig i perioden 186579. På det meste hadde bladet 1520 000 i opplag.[16] Jaabæk la vekt på offentlig sparsomhet i stat og kom­mune, og på en gjennom­ført økonomisk liberalisme. «Programmet var sparsemd, frihandel, fritt arbeid, fri verk­semd; men med lovbunden låg rentefot for fattig­folks skuld.»[17] Noen sosialist ble Jaabæk aldri, men det var en klar kamp­hold­ning mot de som satt med mak­ten i sam­funnet, først og fremst embets­mennene.

 

Jostein Nerbøvik skriver:

«Jaabæk sjølv vart meir radikal med åra. Det gjaldt særleg i tida etter Paris­kommunen. På mange vis var striden han førte mot embets­mennene, ein slags folkeleg‑nasjonal anarkisme. Han var tildømes mot stats­kjyrkja, mot alle former for milita­ris­­me, mot kongedømme og for repub­likk. Han var sterkt opp­teken av jam­stelling mellom mann og kvinne, og orien­terte seg mot både arbeiar‑ og målrørsla. Han kalla stortings­mennene for 'sted­fortredere' og 'full­mektige'; med dette meinte han at dei ikkje hadde man­­dat til å handle og røyste etter eige hovud. Jaabæks vidgjetne sparelinje kan vi godt sjå i dette perspektivet. Han tykte at ting­mennene var rausare med å løyve pengar enn det var dekning for ute hjå det store arbeidande folket.»[18]

 

Det første kjente programmet til Bondevennene ble formulert av Jaabæk i 1865 og trykt i Folketidende. «Det var tale om ei rad grunnreglar, tufta på dei jaabækske kardinaldygder: sparing og varsemd, fridom og liberalisme.»[19]

 

Bjørn Slettan skriver:

«En grundig analyse av Jaabæks politiske filosofi er ennå ikke foretatt. To begreper kan her nev­nes: demokratisk radikalisme og økonomisk liberalisme. Mellom dem ligger det konflikt­stoff. Jaabæk var inspirert av John Stuart Mill, som ønsket en vidtgående frihet for den enkelte borger og en tilsvarende svakere statsmakt. Jaabæk sto for en demokratisk radi­kalisme og økonomisk liberal­isme. Jaabæk hevdet sterkt at staten ikke burde ha oppgaver som kunne løses privat av foretak­som­me mennesker. Hans kjente krav om 'sparsommelighet i statshus­hold­ningen' hang sammen med dette. En 'grunnsetning for statsstyrere' burde ifølge Jaabæk være: 'Regjer så lite som det med god orden kan gå an!'»[20]

 

I samtiden ble Jaabæk kalt «ultrarød» pga sine demokratiske idéer.[21] Jeg kan vanskelig se at Jaabæk, som økonom­isk liberalist og minimumsstatstilhenger, kan karakteriseres som anarkist slik enkelte histori­kere (bl.a. Jostein Nerbøvik) har gjort, selv om han angrep de som satt med makten i sam­funnet. At han var sterkt frihetlig, og en «torn i øyet» på autoritetene, er hevet over en­hver tvil. Anar­kistene rundt Fedraheimen opp­fattet idéene sine som en videre­utvikling av Jaa­bæks radikalis­me.

 

I en periode hadde Jaabæk nær kontakt med den radikale bondestudenten Olaus Fjørtoft, og i 1871 skriver Fjørtoft at «Jaabæk er vor Carl Marx, som stend jamsies mæ han og vaar bonde­reising e original»,[22] mens Jaabæk hyllet Fjørtoft og bladet hans Fram i Folke­tiden­de.[23]

Tonen i Folketidende ble etter hvert skarpere og mer provoserende når kirken, prestene og pietistene ble omtalt. Mange bonde­­venn­foreninger reag­erte negativt på dette, samt på de repub­likanske holdningene og hans hyllest til Pariser­kommunen[24]. Han skriver også rosende om Den første internasjonale. De reagerte også negativt på at Jaabæk gikk inn for å opp­heve konfir­mas­jons­tvangen, at han var for fri religion for embets­menn, og oppløsing av stats­kirken. Det­te, samt at de økonomiske forholdene på begyn­nelsen av 1870‑tallet ble bedre, gjorde nok sitt til at bevegel­sen opphørte. Storhetstiden var i årene 186774. Foreningene preget stor­tingsvalgene i 1868 og 1870, og delvis i 1873.[25] Etter 1873 var de fleste lokal­lagene ikke lenger aktive. Enkelt­lag fortsatte som uavhengige sogneselskap o.l. Bonde­venn­bevegelsen hadde sammenlagt en levetid på ca. 10 år (1865‑1875). Hoved­tyngden av bonde­vennene gikk til Radikale Venstre, men mange gikk også til Mode­rate Venstre og Centrum, noen til og med til Høire.[26]

 

Kommunalisten Søren Jaabæk ble «gjenoppdaget» av radikale populister i tiden rundt folke­avstem­ningen om EF i 1972.[27]

 [1].Pryser 1985:298.

[2].Slettan 1979:27.

[3].Pryser 1985:342.

[4].Pryser 1985:344.

[5].Som tidligere nevnt hadde Thranitterbevegelsen forsøkt seg på ulike kooperative tiltak. Under første verdens­krig var sosial­demokratene opptatt av den kommunalsosialistiske linjen, ─ kommunale velferdskomitéer, nærings­­­­­middel­­­­komité, arbeidsdrifts­komité, komité for kommunale matutsalg osv. Høsten 1914 ga Carl Bonnevie ut boken «Kommunalsocialisme og kooperation». (Koht 1939:137)

[6].Pryser 1985:342.

[7].Nerbøvik 1979:62.

[8].En bestillingsmann var en statstjenestemann som ikke var embetsmann, men funksjonær i offentlig tjeneste. Blir også brukt om kommunal tjenestemann. (Kilde: Arbeidernes Leksikon) Betegnelsen er ikke i bruk i dag.

[9].Slettan 1979:154 («Forslag til Grundregler for alle de bondevenlige Foreninger» 1872).

[10].Nerbøvik 1979:26.

[11].Pryser 1985:341. Se også Slettan 1979:11.

[12].Nerbøvik 1979:26.

[13].Pryser 1985:346.

[14].Bygslet jord = leid jord, gjerne for mange år og for en rimelig årlig leie.

[15].Slettan 1979:37‑38.

[16].Pryser 1985:340.

[17].Bergsgård 1964:190

[18].Nerbøvik 1999:112‑113.

[19].Nerbøvik 1979:45.

[20].Bjørn Slettan i Arntzen 1999-2002 («Søren Jaabæk»).

[21].Ibid.

[22].Pryser 1985:348.

[23].Pryser 1985:348. Se også Nerbøvik 1979:102.

[24].Pariserkommunen = Revolusjonsregjeringen i Paris 18. mars til 28. mai 1871. Det første eksempel på at arbeiderklassen har beholdt makten i en storby utover noen få dager. Pariserkommunen er viktig i både marxis­tisk og anarkistisk tradisjon.

[25].Pryser 1985:345.

[26].Nerbøvik 1999:115.

[27].Nerbøvik 1979:9.