Arnold Hazeland – anarkist og høyesterettsdommer[1]

 

Arnold Hazeland (1859─1945) ble født i Berkrem og nedstammet på farssiden fra Eng­land. Sytten år gammel ble han student. Han var kame­rat med Hans Jæger, men tilhørte sann­synlig­vis ikke bohêm­kretsen.[2] Egentlig hadde han tenkt å slå inn på den kunstneriske bane, men valgte jussen til slutt. Etter at han tok embetseksamen, i begynnel­sen av 1880-årene, kom han til å delta i endel av de offentlige kommis­jonene som arbeidet med sosiallovgivningen. Han var således med og utarbeidet fabrikk­til­syns­loven og en rekke andre sosiale lover.

 

I 1890 startet han en sakførerforretning i Oslo, som han drev til 1907, da han flyttet til Trond­heim. Som advokat og assessor (dvs. dommer) virket han i en hel menneskealder.

 

I sin tidligste ungdom ble Hazeland grepet av de sosialistiske idéer, og sluttet seg i nitti­årene tilDet norske Arbeiderparti. Der nedla han et stort arbeid som aktiv politiker opp gjen­nom årene. I årene 1899 til 1904 var han medlem av partiets centralstyre, samt partiets rep­resen­tant i det internasjonale sosialistiske byrå. Like interessert fortsatte han med parti­arbeidet etter­at han i 1907 var utnevnt til assessor i Trondheims overrett og hadde bosatt seg i Strin­da. Der ble han snart valgt som medlem av herredsstyret. I to perioder var han oppsatt som stor­tingskandidat for Strinda og Selbu krets ─ den kret­sen som Nygårdsvold senere overtok.

 

Under oppholdet i Strinda inntrådte en episode i Hazelands liv som forandret hans inn­stilling til det politiske partiarbeidet. Han eide et lite hus med hage til. Og da han skulle gi seg i kast med studiet av hagearbeide ble han av en venn anbefalt å lese Kropotkins bok «Land­bruk, industri og hånd­verk i nåtid og fremtid». Han ble straks grepet både av stoffet og de idéer som lå bakom. Ufortrødent fortsatte han med Kropot­kins øvrige verker og var snart overbevist kommunistisk anarkist. Det kostet meget for Hazeland å bryte med den beve­gelse han hadde tjent så trofast gjen­nom mange år. Men årsaken finner man i partiets reaks­jonære utglidning i statstotalitær ret­ning. Haze­land var den bårne idealist, og særlig studiene av Kropotkins, Bakunins og Reclus' anarkistiske verker hadde lært ham å stille indi­videts, personlighetens, frihet over stat­ens knugen­de herredømme. Hazeland var blitt anark­ist, og han holdt trofast på sin over­bevisning til sin siste time.

 

I 1914 utnevntes Hazeland til sorenskriver i Søndre Gulbrandsdalen og i 1919 til assessor (dommer) i høyeste­rett i Oslo, noe han var til 1929. Hazeland har således vært Norges eneste anarkistiske høyesterettsdommer.[3]

 

Den russiske revolusjon gav ham store forhåpninger om utviklingen til et fritt sosialistisk samfunn. Men revolusjonen der borte ble en skuffelse for Hazeland som for alle andre frie sosialister ─ for anarkister og syndikalister. Revolusjonen drepte visselig den gamle illusjon om kapitalismens nødvendighet. Men den skapte også et statsvelde og partidiktatur over men­neskene som er helt i strid med alle revol­usjonære, sosialistiske forutsetninger.

 

Hazeland ble innviklet i en prinsippiell polemikk om anarkisme─marxisme med den rus­siske bolsjeviken Georgi Leonidovitsj Pjatakóv (med dekknavnet Ljalin) som skrev kronik­ker i Klassekampen 1916─17.[4]

 


Få ofret mer enn Hazeland for å gjøre de anarkistiske idéer kjent i Norge, og hans virke for anarkismen kom vesentligst til å bestå i hans forfatter- og oversettelses­virksomhet. Han over­satte en del av Kropotkins verker og sørget for å få dem utgitt på norsk: «En opprørers ord», «Anar­kiet, dets filosofi og ideal», «Anarkistisk kommunisme» og «Til de unge». Han oversatte også «Gud og staten» av Mikael Baku­nin og «Den russiske revolusjon i Ukraina» av Nestor Machno. Fra hans egen hånd fore­lå også et par brosjyrer, hvorav den ene, om bonderevolusjonen i Ukraina, ble inn­tatt som forord i Machnos bok. Den anarkistiske historikeren Max Nettlau var gjen­nom mange år en intim og personlig kamerat av Hazeland, med hvem han førte en omfat­tende korrespondanse.[5]

 

Det smertet Hazeland dypt å iaktta hvor liten interessen var blitt for den revolusjonære lit­teratur i Norge, men den gamle kjempen hadde ikke tapt motet. Han trodde fullt og fast at diktatur­perioden og herosdyrkelsen i arbeider­bevegelsen bare var av forbigående art, at folket om en tid ville våkne og begynne å tenke med hjernen igjen.

 

I «Alarm» var Hazeland en flittig og trofast medarbeider. Han besørget i årenes løp en rek­ke oversettelser fra den franske anarkistpressen. Såvel hans personlige artikler som over­settel­ser ble alltid lest med levende interesse. Bare typo­grafene bannet litt over hans hånd­skrift og kresne korrektur.

 

Hazeland var eier av det rikeste utvalg av anarkistisk litteratur som fantes i noe bibliotek her i landet. Ved hjelp av sine solide sprogkunnskaper og omfattende korrespondanse, blant annet med den kjente anarkistiske historikeren Max Nettlau, tilegnet han sig solide kunn­skaper om de anarkis­tiske idéer.

 

Det kan være vanskelig å forklare hvordan anarkisten Hazeland kunne utøve embedet som høyesteretts­dommer. Men saken er at han var ingen trell av lovens bokstav. Som dommer analy­ser­te han ikke paragrafene, men motivene for menneskenes handlinger. En annen jurist sa om ham: «Den som forstår alt, tilgir alt». En idealist av den typen var Haze­land. Det har selvsagt ikke vært en lett sak for Hazeland som anarkist å skjøtte et embede som høiesteretts­dommer. I en rekke klassesaker avga han servotum[6], noe som vakte stor for­ar­gelse i den samfunnsbevarende presse.

 

Under bisettelsen var det ingen prest som for­rettet ved hans båre, og ingen salmer ble sunget. Han ble ført til den siste hvile etter tonene fra folke­lige frihetssanger. En av hans gamle juridiske kolleger holdt talen. Og selv om han overdrev at Hazeland var Norges eneste anarkist, gav han et meget dypt og vakkert bilde av men­nes­ket og idealisten Arnold Hazeland ─ frihetsånden som ikke gikk på akkord med sin over­bevisning.

 

Ikke bare hustruen, de to sønnene, og de to døtrene sørget over hans død, men også de frie anar­kis­ter og syndi­kalis­­ter som hadde lært å sette pris på ham som frihetskjempe og idealist.

 

 

 [1].Kilder hvis intet annet er nevnt: «A. Hazeland fyller 75 år.», usignert, Alarm nr. 3, 17/2 1934, «Arnold Hazeland fyller 80 år» av Carl O. Tangen, Alarm nr. 3, 21.årgang, lørdag 4.2.1939 og «Arnold Hazeland In Memoriam», usignert nekrolog i Solidaritet nr. 4, 1.årgang, des. 1945.

[2].Fosli 1994:440.

[3].Forfatteren av denne bok av har selv vært meddommer i Oslo Tingrett.

[4].Olaussen 1945:132.

[5].Solidaritet oktober 1945 («Max Nettlau in memoriam.»).

[6].Servotum, skal sannsynligvis være særvotum. Særvotum, særlig votum, er «uttrykk for en dom ell. opfatning som avviker fra, ikke dekkes av det felles votum fra flertallet av de voterende». (Norsk Riksmålsordbok)