Andre forsøk på folkelig organisering

 

En rekke filan­t­ropiske, foreninger for arbeiderne ble opprettet av folk fra over­­klas­sen, bl.a. som en reaksjon på Thranes arbeiderforeninger. For­målet var å fremme gudsfrykt, organi­sere selv­­hjelps­­­organisas­joner, samt gi arbeider­klassen «upolitisk opplysning».

 

«Den kapitalistiske produksjonsmåte krever når den er nådd utover den første rovdrifts­periode, en viss teknisk kyndighet og oplysning hos arbeiderne. En sløv og uvitende arbeider har et slapt arbeidstempo, og han kan ødelegge kostbare maskiner. Selve fattig­dommen blir dessuten et nytt problem under kapitalistiske forhold. Før hadde arbeids­herren følt en viss forpliktelse til å sør­ge for de folk som hadde vært i hans brød, og så lenge man levde i naturalhusholdning, var dette også oftest overkommelig. Anderledes blir det med de store arbeider­masser i industri­distriktene. Fattig­dommen blir et sosialt problem, og dette viser sig blandt annet ved en sterk stig­ning i fattig­bud­gettene. Videre er fattig­dommen i industri­distriktene mer iøinefallende enn på landsbygda. Over­klassen får den nærmere inn på livet, og hos varm­hjertede mennesker vek­ker den en sosial skyld­følelse, som blander sig med en uklar frykt for at arbeidernes kår vil drive dem til å reise sig mot det bestående samfund. Det er ikke noe tilfelle at den 'filan­tropis­ke' bevegelse opstår sam­tidig med Thranitene.»[1]

 

I forenin­gene var det forbudt å diskutere politikk. Borgerskapet fryk­­tet en ny politisk og sosial radikalisme. Den første foreningen, Enerhaugens Samfund, ble opp­rettet av kapellan Honoratus Halling i Christiania i 1850. Olav Kringen hevder: «Som der hos Thrane er en tendens i retning af den marxistiske socialisme, saa er der hos Halling en svag tendens i retning af Proudhons anarkisme.»[2] (Som jeg tidligere har nevnt er det ingenting som tyder på at Thrane hadde lest Marx før han reiste til USA. Derimot var han en stor beundrer av Proudhon. Kringen ønsker nok her å sette Thrane i en sosialdemokratisk tradisjon, mens Halling knyttes til anarkismen, om enn svakt. Kringen skriver sin bok på et tidspunkt (1910) hvor anarkismen stod relativt sterkt blant ungdommen i Norge. Norges Ungsocialistiske Forbund ble stiftet i 1909. Det kan derfor ha vært viktig for Kringen å knytte anarkismen til «upolitiske», borgerlige, bevegelser for på den måten å gjøre den mindre attraktiv for ungdommen.) Flere forenin­ger fulgte etter. En­kel­te av Thranes foreninger ble også etter hvert upolitiske. I 1864 ble Christiania Arbeider­sam­fund stif­tet av Eilert Sundt. Disse forenin­gene kom, meget mot ledernes ønske, til å for­berede arbeid­er­­­nes klasse­reisning. Arbeiderne lærte her organisasjonspraksis, og de fikk lang­somt, men sik­kert, en følelse av sitt eget men­neske­verd. Kooperasjonen fikk også sitt gjen­nom­brudd i disse årene.

 

Av andre viktige folkebevegelser i siste halvdel av 1800‑tallet, som riktignok ikke var klasse­­bevegelser i snever forstand, må nevnes den kristne lekmanns­bevegelsen, misjons­foreningene, målrørsla, avholdslagene og folkehøyskolebevegelsen. Med skole­loven i 1860 fikk vi noe som lignet en folkeskole, hvor skriving og regning var obligatorisk, og med verdslige fag som natur­fag, geo­grafi og historie. Pontoppidans forklaring til Luthers lille katekisme måtte vike for P. A. Jensens lesebok. Lærerutdanningen ble bedre. Det ble opp­rettet en rekke biblioteker. Det vokste også frem en rekke uke­blad og aviser. På hver sine måter ble disse viktige for kunn­skap, for­ståelse og utøvelse av demo­krati, kunnskap og selv­tillit hos under­klassene. Samtale­lagene må og­så nevnes. Disse bandt sammen bondevenn­beve­gelsen og folkehøyskole­bevegel­sen og møttes i venstre­bevegelsen. I mange bygder må det ha vært en samtale­tradisjon et møtested der de unge og uprøvde fikk bryne seg mot en er­faren og kunnskaps­rik møte­leder.[3]

 

Da den russiske anarkisten Mikhail Bakunin bodde i Italia (1864–67) skrev han en rekke utkast til «Prinsipper og organisering av det internasjonale revolusjonære brorskap». Det aller første utkastet – «Det internasjonale hemmelige selskap for frigjøring av menneskeheten» – ble skrevet under et besøk i Sverige i 1864, og Bakunin hevdet senere at han hadde vervet både svensker og nordmenn som medlemmer.[4]

 

På 1870‑tallet økte industrialiseringen i Norge, og vi fikk en ny høykonjunktur i begyn­nelsen av tiåret. Prisene steg sam­tidig med at det var stor etterspørsel etter arbeidskraft. Den første stor­industrien var tekstil­fabrikker og meka­niske verksteder. Treforedlings­indus­t­rien, vår første vik­tige eksportindustri, vokste frem. Der­med tok sjøfarten seg opp, og skips­byg­ger­ier ble utvidet og nye anlagt. I Christiania oppsto det en streikebevegelse i 1872. Den typo­grafiske Forening ble stiftet. Samme år stiftet snekkersvennene, skredder­svennene og gull­smedene foreninger.

 

Olaus Johannes Fjørtoft (184778) var den mest radikale publisisten og politiske agi­tatoren i Christiania i første del av 1870-årene. Fjørtoft var privatlærer i matematikk og astronomi, og en fremragende logiker. Som fjortenåring var han medforfatter av en lære­bok i praktisk regning. Han var mål­mann og redaktør av Fram, demokrat og republikaner. Han mente at staten måtte skilles fra kirken og at skolen måtte skilles fra prestene, og han var en varm forsvarer av Pariser­kommunen. Han agiterte for sosialismen, og var også til­henger av 1. Inter­nasjonale som han trykte lovene til i Fram i 1871. Han endte opp med et uavhengig sosialdemokratisk syn på politikken, hevder Risnes.[5] Han ble ekskludert for mening­ene sine av Det Norske Samlaget, og i 1873 av Christiania Arbeidersamfund.[6] Dermed mistet han også retten til billige måltider der, og underernæring bidro til dårlig helse og tidlig død. Fjørtoft døde av tuberkulose. Fjørtoft arbeidet for frigjøring av hele folket både bøn­der og land­arbeidere på bygdene og arbeid­ere i byene. Han skal ha vært en antiautoritær og kritisk individualist.[7] Olav Kringen skriver:

«Han søgte masserne og vilde gjerne faa dem i tale; men han havde tydeligvis ingen tro paa deres politiske brugbarhed og evne. Derimod er der ingen tvil om at han har havt en glødende begeistring for de socialistiske idealer, medens han vistnok har heldet mer til de ideale anarkistiske metoder for deres gjennem­førelse. ’Individualistisk socialist’ er kanske den bedste betegnelse for Fjørtofts politiske meninger.»[8]

 

I 1873/74 forsøkte Fjørtoft og den dans­ke salmaker­sven­nen Marius Jantzen (1850‑ 1915) å av­holde en del innendørsmøter. De ble nektet dette, fikk likevel til et møte i Rasmussalen under temaet «Er der et arbeiderspørsmaal». De ble også forsøkt hindret i å avholde utendørsmøter. De rettet så en forspørsel til Søren Jaabæk for å høre om også friluftsmøter kunne nektes dem. «’Det kan ingen nægte jer,’ sa Jaabæk. ’Retten til at samles ubevæbnede er hjemlet i grundloven. Hold I kun møter, karer.’»[9] De holdt tre møter på Tyveholmen. Temaet på det første møtet var «Stem­me­retten». På det møtet opp­lyste lærer Sæther, en kjent foredragsholder fra Arbeider­samfundet, at «Bakunin havde op­traadt for fri kjærlighed inden Internationale og utbredte sig over dette emne, indtil han blev afbrudt at dirigenten, som bad ham holde sig til stemme­ret­ten.»[10]

 

I 1874 startet Fjør­toft og Jantzen Norske Arbeideres Forening, men denne falt snart sam­men. I følge Jostein Nerbøvik skal det ha gått en klar ret­ning fra Fjørtoft over til Gar­borg og Fedra­heimen rundt 1880, og like­dan til mer anarkistiske mål­folk som Rasmus Steinsvik og Ivar Mor­ten­son. Den øko­nomiske krisen fra midten av 1870‑tallet knuste full­stendig tilløpet til en fag­bevegel­se. Det ble igjen arbeids­ledighet, og rikelig til­bud på arbeids­kraft.[11]

 

I 1876 flyktet den russiske geografen og anarkisten Peter Kropotkin fra sitt fengsels­opp­hold i St. Peters­burg. Flukten gikk via Christiania, hvor han oppholdt seg noen dager for å vente på en båt til Hull i England. «I mellemtiden morede det mig at indhente nogle oplys­nin­ger om bonde­partiet i det norske storting.»[12] I et intervju med Social-Demokraten i 1917, da han var på vei til­bake til Russland, «fortale han med glæde om sit sidste ophold i Kris­tiania, for 41 aar siden. Han brøt sin hjerne med at finde navnet paa den mand han hadde været sammen med dengang i Kris­tiania. 'Han var fører for det radikale parti, som var et bonde­parti, det var en høi, vakker mand Bjø Bjørnson het han visst. Han fulgte mig i parlamentet og viste mig omkring. Jeg var her i 3 dage ' Krapotkin husket alt­saa ikke mer end saavidt navnet paa Bjørnson! Og dog: Bjørnson i Norge i 1905 og Krapot­kin i Rusland i 1917 hvor mange likhetspunkter er det ikke der!»[13]

 

I 1879 ble Kristiania Arbeidersamfund erobret av Venstre, og ble nå politisk. Dette skjed­de med flere av arbeidersamfunnene. Dermed var den filantropiske perioden forbi, og arbeider­samfunnsbevegelsen var kontrollert av Venstre. Venstre ble partiet som førte arbei­d­e­r­­­nes krav frem.

 

I begynnelsen av 1880 årene fikk fag­forenings­bevegelsen sitt endelige gjennombrudd. Initiativ­takerne var i første rek­ke håndver­kerne, og de første foreningene besto av folk innen samme håndverk eller fag på for­skjel­lige arbeids­plasser innen en by eller et dist­rikt. For­målet deres var å arbeide for bedring i medlem­menes lønns‑ og arbeidsforhold. Typo­grafene var først ute, i 1882, med Norsk Centralforening for Bogtrykkere. I 1883 dan­net tolv ulike fag­forbund Kristiania Haandverksarbeideres Centralkomité (høsten 1884 rekonstruert under navnet Fag­forenin­gernes Central­komite), hvor Christian Holtermann Knudsen ble for­mann. Dansken Carl Jeppesen var også med der, og han tok med seg im­pulser fra internas­jonal sosiali­sme.

 

I 1885 startet Den socialdemokratiske Forening, og i 1887 ble Det forenede norske Arbeider­parti (fra 1891 endret til Det norske Arbeiderparti  DNA) stiftet i Arendal med ut­gangs­punkt i en del fagforeninger. Da DNA ble stiftet med­førte dette en konkurranse mellom Ven­stre og DNA om arbeidernes støtte. Etter hvert ble DNA det dominerende partiet for arbeids­folk, og var sam­tidig en slags faglig landsorganisasjon frem til LO ble stiftet i 1899. I 1893 overtok sosialistene Kristiania Arbeider­samfund. Til å begynne med var ikke DNA spesielt ideologisk orientert. Partiet hentet en masse tankegods fra Tyskland via Danmark. De tok det de syntes var bra, og ga blaffen i hvor det kom fra. Først når det ble nødvendig med organisatoriske avgrensinger kom også de ideologiske avgrensningene.[14]

 

Helt fra Den socialdemokratiske Forenings program finner vi, i følge historikeren Einhart Lorenz, ved siden av en innflytelse fra den tyske sosialdemokraten Ferdinand Lassalle (182564), en anarko-syndikalistisk tendens.[15] Allerede i programmet fra 1885 ble det krevd «Indrettel­sen av Produktionsforeninger med Statshjælp under det arbeid­ende Folks demokrat­iske Kont­rol».[16] I 1889 het det at «samfundet bør, delt i produkt­ions­grene, ordne produk­tionen»[17], og i 1891 vedtok lands­møtet at «Med den saa­kal­dte stats­socialisme, der sætter staten i den private arbeids­kjøpers sted, har arbeider­partiet intet at bestille.»[18] Lorenz mener at «tilbakevisningen av den borgerlige stat vedvarte i en lang periode fram­over og fikk med rådsbevegelsens oppkomst igjen aktualitet».[19] I følge Kaare Fostervoll kom det omkring 1890 til en viss avklaring om de ideologiske retnings­linjene. Tanken på Arendalsmøtet om å samle de ulike retningene innen arbeiderbevegelsen i et «forenet» parti ble oppgitt. «Dei anarko-sosialistiske foreiningane vart utestengde.»[20] Hvilke foreninger som var anarko-sosialistiske sier han ingenting om. Etter hvert ble partiet mer og mer refor­mistisk og statssosialistisk. Partiet tok et positivt standpunkt til det parlamentariske arbeidet. I følge Christian Holterman Knutsen var ikke partiet sosialistisk da det ble stiftet i 1887, først i 1891 vedtok partiet det sosial­demo­kratiske prog­ram, og i 1901 besluttet man å anta det sosialistiske program hvis prinsipielle mål var det samme som det kommunist­iske.[21] I programmet som ble vedtatt i 1901 var den avvisende hold­ningen til statssosialismen fra 1891-programmet gitt opp, og ble i stedet fulgt opp med en aktiv tilslutning til denne.

 

Lorenz mener at det skal ha vært en anarko-syndikalistisk tendens i Den socialdemokratiske Forening/Arbeiderpartiet i perioden 1885─1901. Det er nok riktig at den ideologiske profilen var noe uavklart, men syndikalismen oppsto i Frankrike på 1890-tallet, og kom først til Norge rundt 1910. Derimot ble enkelte anarkister medlemmer ganske tidlig. Utover på 1910- og 1920-tallet finner vi også enkelte syndikalister. Samtidig hevder Forstervoll at de anarko-sosialistiske foren­ingene ble utestengte av DNA rundt 1890. Jeg har ikke funnet ut hvilke foreninger det var. Jeg har heller ikke funnet noen debatt rundt dette på den tiden. På den annen side så ga DNA ut flere av Krapot­kins verker, bl.a. «Anarkismens moral» så tidlig som i 1905. Så sent som på 1920-tallet ga partiet ut verker av Krapotkin. LO-leder Ole O. Lian hevdet i 1918 at man måtte ha en overgangsform for å komme til anarkiet: «Og netop derfor blev vi social­demokrater for at danne det samfund, som vilde gjøre det mulig for menneskene engang i tiden at naa frem til opnaaelsen av det fulde ideal.»[22] I DNAs ungdomsforbund fantes det anarkister i hvert fall frem til 1909 da Norges Ungsocialistiske Forbund ble stiftet.

 

I 1899 ble Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon (AFL, fra 1957 LO[23]) stiftet. Elleve for­bund, fra sam­orga­nisas­joner og en rekke fagforeninger som til sammen representerte 16 000 fag­organiserte arbeidere var til­stede på stiftelsesmøtet, men tilslutningen til den nye organi­sas­­jonen ble liten. På slutten av 1899 hadde LO bare 1578 medlemmer, og kun to for­bund, Tre­­arbeider­forbundet og Former­forbun­det[24], hadde meldt seg inn.

 

Det har alltid vært diskusjon om fagbevegelsens organisasjonsformer. Skulle det være lokale sam­­organisas­joner, fagforeninger, industriforbund eller en kombinasjon? Skulle man ha en sen­t­­ra­lis­ert eller desentralisert fagbevegelse? I denne debatten finner vi også konfliktene mel­­lom syndi­kalis­ter og sosialdemokrater; noe vi senere skal komme tilbake til.[25]

 [1].Koht 1937:32.

[2] Kringen 1910b:32.

[3].Nerbøvik 1979:119.

[4] Aastorp 2002:8-9.

[5].Risnes om Fjørtoft i Arntzen 1999-2002.

[6].Pryser 1985:348. Se også Risnes artikkel om Olaus Fjørtoft i Arntzen 1999-2002.

[7].Risnes i Arntzen 1999-2002 (Artikkel om Olaus Fjørtoft) og Bliksrud m.fl., 2002:108.

[8] Kringen 1910b:122.

[9] Kringen 1910b:76.

[10] Kringen 1910b:82-83.

[11].Koht 1937:36‑45.

[12].Kropotkin 1984:261.

[13].Social-Demokraten 8/6 1917 («Peter Krapotkin i Kristiania. Den gamle revolutionskjæmpe paa vei til Rusland. Hyldes av unge russere paa jernbanen. Negter at uttale sig om russiske forhold og om politik i det hele.» Av ─ ii ─.)

[14] F.eks. Venstre før 1905, den russiske revolusjon i 1905, Norges Ungsocialistiske Forbund i 1909, 1. Verdenskrig i 1914, den russiske revolusjon i 1917

[15].Lorenz 1970:16.

[16].Ibid.

[17].Ibid.

[18].Kringen 1910:12 (Se også Hansen 1999:505, Koht 1937:126)

[19].Lorenz 1970:16. En kritikk av Lorenz' syn på at DNAs kritikk av statssosialismen var anarko-syndikalistisk finnes i Magdahl 1979:26-28 som konkluderer med at «Påvirkninga på dette punktet er nok fra den marxistisk inspirterte fløya i SPD, og ikke fra de anarko­syndikalistiske motstanderne av den sosialistiske stat.» (side 28).

[20].Fostervoll 1969:11-12.

[21].Klassekampen nr. 25, 23/6 1923 («Forbundets rolle i partiet.»).

[22] Social-Demokraten, lørdag 31/8 1918 («Lians foredrag om organisationsformen ved arbeidsmandsforbundets landsmøte.»).

[23].Jeg bruker konsekvent LO som forkortelse i denne boken, med unntak i eventuelle sitater.

[24].En former var en fagarbeider i et støperi. Jobben deres besto først og fremst av å lage sandformer, som det smel­tede metallet ble helt opp i. Formingen skjedde ved at tre­modeller av støpegodset ble plassert i kasser, som ble fylt med sand. Når modellen ble fjernet, var det nødvendige hul­rommet dannet. Dessuten sto formerne for selve støpin­gen, helte metallet inn i formene. Formerne var kvalifise­rte fagarbeidere, typisk for industrien før egentlig mekan­isering satte inn.

[25].Når det gjelder debatten rundt arbeiderbevegelsens organi­sasjonsformer, se bl.a. Bjørgum 1969, Bjørgum 1973:13‑56 og Maurseth 1987:351‑377.